09/11/2012

అందుకే నీవంటే నాకు ఎంతో ఎంతోకనురెప్పల చప్పుళ్లకే ఉలికి పడతావెందుకంటే...
'ఎంత అమాయకంగా అడుగుతావ్...
నీ  కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకుంటావే..
ఆ మాత్రం తెలియదూ?'
అంటూ ఎంత ముద్దుగా 
కసురుకుంటావ్?

గుండె చప్పుళ్ళకే 
బెదిరిపోతావెందుకంటే...
'ఆ గుండెలో ఉన్నది నేనే కదూ?'
అంటూ 'ఎంతో 'ప్రేమగానూ...
'కొంచెం 'సందేహంగానూ 
అడుగుతావ్...

నీ పేరు పలికిన ప్రతిసారీ 
సిగ్గుపడతావెందుకంటే...
'ఆ పెదవులు నా పేరును 
ముద్దాడితే సిగ్గు కాదా మరి?'..
అంటూ బిడియంగా 
బదులిస్తావు...

నన్నింతగా ఎందుకు
ఆరాధిస్తావంటే...
'ఆరాధనకు బదులుగా  
ఆరాధించడం...
నీవేగా నేర్పింది?'
అంటూ తెలివిగా 
సమాధానమిస్తావు...

నీకు నేనేమిచ్చానంటే... 
'నాకు మనసిచ్చావు, 
జీవితాన్నిచ్చావు,
గుప్పెడు గుండెకు 
పట్టని ప్రేమనిచ్చావు,'
అంటూ  నన్ను పొగుడుతూ 
నాకు లేని గొప్పతనాన్ని 
ఆపాదిస్తావు...

మరు జన్మలో 
తోడు ఉంటావు కదూ!
అంటే మాత్రం...
"మరొకర్ని కల్లో కూడా ఊహించకు "
అంటూ కళ్ళెర్ర జేస్తావు...

అందుకే నీవంటే నాకు ఎంతో ఎంతో ...@ శ్రీ