23/01/2013

నీ చూపులు...

ప్రేమగా
 నా కళ్ళలోకి  
చూసే లోతైన  చూపులు 
చిరుకోపంతో  చురుక్కుమంటూ
గుచ్చే  చూపులు

మదన  శరాలను   సానపట్టి
సంధించే  చూపులు 
తలుపు  వెనుకనుంచి
ఓరగా  చూసే  చూపులు 

నా
  గుండెని  తాకే
వెన్నెల  తూపుల  చూపులు 
సిగ్గుతో  నా  వంక  చూస్తూ
నా మనసు దోచే చూపులు 

సాయం  సంధ్యలో  నాకోసం
వేచి  చూసే  చూపులు 
ఆలస్యమైతే  చూసే
వాడి  వేడి చూపులు

నన్ను   గారంగా
పూలతీగలా అల్లుకునే  చూపులు ...
నేను  అలిగితే 
నను  ప్రసన్నం  చేసుకునే  చూపులు

నను అలరించే  చూపులు 
నను  కవ్వించే  చూపులు 
నన్నారాధించే 
అర్థనిమిలీత  నేత్రాల చూపులు


నా మది వాకిలిలో 
రంగవల్లులేసిన చూపులు.
ప్రియ సమాగమంలో 
సిగ్గుతో స్వీట్ నథింగ్స్ చెప్పే చూపులు 

నిశ్శబ్ద సంగీతమాలపించే చూపులు
మది వేణువుని పలికించే చూపులు 
నా హృదయం భేదించిన చూపులు.
మన ప్రేమకి మూలమైన చూపులు.
మన బంధాన్ని శాశ్వతం చేసిన చూపులు.                        @శ్రీ